Politica de confidențialitate

Home > Politica de confidențialitate

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor(GDPR), cu aplicabilitate din 25 mai 2018, POZITRON DIAGNOSTIKA S.R.L are obligația de a prelucra datele cu caracter personal (astfel cum acestea sunt definite de legislația în vigoare) în condiții de siguranță, pentru scopurile specificate în prezenta Notă de informare, în contextul furnizării serviciilor medicale de care beneficiați în cadrul Pozitron Diagnostika.

Prin prezenta Notă de informare vă explicăm modul în care are loc prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul Pozitron Diagnostika și prin care vă asigurăm că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în mod responsabil și în conformitate cu legislația în vigoare: Regulamentul European Privind Protectia Datelor cu Caracter Personal UE 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation), Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679, Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

1. Datele de identificare ale Operatorului:

POZITRON DIAGNOSZTIKA S.R.L., cu sediul în Oradea, Gen. Magheru nr 1, Jud. Bihor, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J05/1943/2007, Cod unic de înregistrare: 22177055, tel: 0259.40.90.90, email:info@petct.ro.

Date de contact responsabil pentru protecția datelor cu caracter personal: Nadia Chear, e-mail: dpo@nstore.ro
(Vă rugăm să ne scrieți pe această adresă e-mail numai în cazurile care sunt legate de gestionarea datelor!)

Noi, Pozitron Diagnostika, în calitate de operator de date declarăm că:

  • respectăm dispozițiile legale privitoare la Protecția Datelor cu Caracter Personal și punem în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.
  • nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrări automatizate și nici pentru realizarea de profiluri. Nu luăm decizii automate cu privire la dumneavoastră decât în ceea ce privește recomandarea medicală pe care v-o aducem la cunoștință. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de maximă securitate și prelucrăm datele dumneavoastră numai în scopuri prestabilite, pentru perioada de timp necesară și în scopul exercitării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor; nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le colectăm;
  • respectăm și asigurăm în mod strict secretul profesional și nu dezvăluim datele dumneavoastră decât pentru realizarea intereselor dumneavoastră sau pentru îndeplinirea obligațiilor medicale;
  • gestionăm numai acele date cu caracter personal, care sunt indispensabile pentru realizarea scopului de prelucrare a datelor și sunt adecvate pentru atingerea obiectivului;
  • în toate acele cazuri, când Pozitron Diagnostika folosește datele colectate în alte scopuri decât scopul inițial al colectării, despre acest fapt informează persoana în cauză și solicită consimțământul său prealabil, expres, respectiv asigură posibilitatea interzicerii de către acesta a utilizării datelor;
  • pe parcursul gestionării, datele cu caracter personal colectate de Pozitron Diagnostika pot fi accesate numai de acei angajați sau parteneri contractuali ai Societății care au sarcini specifice legate de gestionarea datelor și sunt instruiți în acest scop.

2. Categoriile de date cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului: nume/prenume, datele de contact: număr de telefon, adresa de e-mail, parolă (la crearea contului), codurile dumneavoastră de acces pe Pagina Pacientului (la solicitarea unei programări).

3. Definiții:

Persoană vizată: orice persoană fizică determinată, identificată sau identificabilă – direct sau indirect – cu ajutorul unor date cu caracter personal;

Date personale: date care pot fi asociate cu persoana vizată –numele, prenumele, codul numeric personal, una sau mai multe caracteristici fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale specifice persoanei vizate, precum și orice concluzie referitoare la persoana vizată care poate fi dedusă din datele respective;

Date speciale: date cu caracter personal referitoare la originea rasială, naționalitatea, opinia politică sau apartenența la un partid, convingeri religioase sau ideologice, apartenența la organizații de reprezentare și promovare a unor interese specifice, viața sexuală, precum și datele cu caracter personal referitoare la sănătate, dependențe patologice și date de cazier judiciar;

Consimțământ: manifestarea voluntară și categorică a voinței persoanei vizate, bazată pe informații adecvate și care exprimă în mod clar acordul său la gestionarea integrală sau limitată numai la anumite operațiuni a datelor proprii;

Obiecție: declarația persoanei vizate în care se opune prelucrării datelor sale cu caracter personal și solicită sistarea gestionării, respectiv ștergerea datelor;

Operator de date: persoană fizică sau juridică sau organizație fără personalitate juridică, care are sarcina determinării, independent sau împreună cu alții, a scopului prelucrării datelor, luării de decizii privind prelucrarea datelor (inclusiv decizii legate de mijloacele utilizate), și punerii în aplicare a acestor decizii independent sau prin intermediul unui procesor de date cu care a semnat contract

Gestionarea datelor: înseamnă – indiferent de metoda utilizată – orice operațiune sau set de operațiuni efectuate pe date, în special colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, modificarea, utilizarea, interogarea, transmiterea, publicarea, coordonarea sau interconectarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea, precum și împiedicarea utilizării ulterioare, realizarea de fotografii, înregistrări audio sau video, precum și înregistrarea unor caracteristici fizice (de exemplu, amprente digitale și palmare, mostre ADN și fotografiile irisului) care fac posibilă identificarea persoanei.

Transmiterea datelor: punerea datelor la dispoziția unei anumite terțe persoane;

Divulgare: punerea datelor la dispoziția oricărei persoane (dezvăluire);

Ștergerea datelor: deformarea datelor în așa fel încât restaurarea lor nu mai este posibilă;

Blocarea datelor: marcajul datelor cu un semn distinctiv în scopul limitării prelucrării acestora pe o durată determinată sau permanent;

Prelucrarea datelor: efectuarea unor sarcini tehnice legate de operațiunile de gestionare a datelor, independent de metodele sau mijloacele utilizate pentru efectuarea acestor operațiuni sau de locul de aplicare, cu condiția ca sarcinile tehnice să fie efectuate pe datele în discuție;

Procesorul de date: este acea persoană fizică sau juridică sau o organizație fără personalitate juridică, care efectuează prelucrarea datelor pe baza unui contract – inclusiv contractele încheiate în baza prevederilor legale – încheiat cu operatorul de date;

Persoană terță: este acea persoană fizică sau juridică sau o organizație fără personalitate juridică, care este diferită de persoana vizată, de operatorul de date sau de procesorul de date;

Incident: gestionarea sau prelucrarea ilegală a datelor cu caracter personal, în special accesul neautorizat, alterarea, transmiterea, divulgarea, ștergerea sau distrugerea, precum și distrugerea și deteriorarea accidental.

4. Scopul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal:

Pozitron Diagnostika va prelucra datele cu caracter personal ale dumneavoastră în scopul prestării serviciilor medicale solicitate de pacient, și/sau ale medicului curant al acestuia în vederea identificării diagnosticului medical, stabilirii tratamentului adecvat, a urmăririi evoluției medicale în timpul și după efectuarea tratamentului, interesul legitim urmărit de operator fiind acela de a contribui, prin informațiile obținute, la dezvoltarea permanentă a științei medicale și de a deține și prelucra o evidență cât mai exactă în scopul efectuării unui tratament medical adecvat în interesul primordial al pacientului.

În acest scop, pentru a facilita accesul dumneavoastă și al medicului dumneavoastră curant (la cererea expresă a acestuia datele dumneavoastră de logare vor fi transmise în condiții de maximă securitate) la rezultatele și imaginile examinărilor realizate în cadrul Pozitron Diagnostika, am creat în cadrul site-ului www.petct.ro secțiunea “Pagina Pacientului”, pe care le puteți accesa prin logare introducând codul de identificare (PID) și codul de examinare, care vă vor fi puse la dispoziție prin formularul Pagina Pacientului primit la înregistrare.

Pozitron Diagnostika își asumă expres obligația de a administra în condiții de siguranță confidențialitatea și numai pentru scopurile declarate, datele medicale personale ale pacienților. Pentru a atinge scopurile menționate mai sus, utilizăm furnizori de servicii acreditați, respectiv imputerniciți conform art. 28 GDPR. Datele cu caracter personal nu vor fi puse la dispoziția niciunui terț, cu exceptia partenerilor noștri cu care colaborăm pentru efectuarea actului medical: a laboratoarelor / instituțiilor medicale autorizate de Ministerul Sănătatii, precum si autorităților publice, doar in condițiile speciale ale legii.

Sursele colectării datelor pot fi multiple: obținute direct de la pacient, obținute de la asiguratorul cu care pacientul are încheiată o poliță de asigurare de sănătate, obținute de la medicul curant al pacientului care solicită investigații suplimentare pentru stabilirea diagnosticului medical.

Prelucrarea datelor dumneavoastră în scopul efectuării de statistici medicale va fi realizată numai la solicitarea scrisă a instituțiilor statului cu atribuții în domeniul statisticii. Datele dumneavoastră rămân în continuare securizate și în deplină confidențialitate.

5. Temeiul juridic al prelucrării:

Art. 6 Alin. 1 Lit b din UE 2016/679 GDPR, pentru efectuarea demersurilor și serviciilor medicale la cererea persoanei vizate precum si Art. 6 Alin. 1 Lit c din UE 2016/679 GDPR – obligația legala reglementata de legislația fiscală. Vom procesa datele dumneavoastră personale care sunt colectate prin formularul de înregistrare. De asemenea, vă vom contacta prin e-mail, telefon. În scopurile menționate mai sus, datele dumneavoastră vor fi stocate în baza noastră de date. Această prelucrare se bazează pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera f) GDPR. Este necesar să urmărim interesele legitime pentru a ne îmbunătăți serviciile și relația cu pacienții care reprezintă un factor cheie pentru succesul nostru în domeniul medicinii. Datele colectate și stocate ne ajută să aflăm mai multe despre interesele și nevoile dvs. Acest lucru ne permite să le luăm în considerare și să acționăm în consecință, adică prin comunicarea personalizată.

6. Perioada de stocare și prelucrare a datelor:

Datele dvs. personale vor fi stocate pană la momentul încetării relației cu pacientul, cu excepția cazului în care avem obligația legală de a stoca în continuare datele în scopul de a le prezenta autorităților publice, de exemplu autorităților fiscale. Stocarea și transferul datelor personale către autoritățile publice în scopul îndeplinirii unei obligații legale are la bază Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera c) GDPR.

7.Drepturile persoanei vizate:

Prin prezenta se comunică în mod limpede, concis si neechivoc că pacientul are dreptul de a solicita operatorului acces la datele proprii cu caracter personal, rectificarea, ştergerea acestora, restricţionarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, a dreptului la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unor decizi automatizate, inclusiv profilarea, dreptul la notificarea destinatarilor privind rectificarea, ștergerea ori restricționarea datelor cu caracter personal, precum și dreptul de a depune o plângere în faţa Autorității Naționale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal cu sediul în B-dul G-ral Gh. Magheru 28-30 Sect. 1, Cod 010336 București

Program

Luni

08:30 - 16:30

Marți

08:30 - 16:30

Miercuri

08:30 - 16:30

Joi

08:30 - 16:30

Vineri

08:30 - 16:30

Programări

Puteți face o cerere de programare telefonic în timpul orelor de serviciu sau online la orice oră.
Sună: +4 0735 778 101 | +4 0720 016 121 | +40 259 40 90 90 | +40 259 40 90 91
Rezultate si
Pagina pacientului